ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เป็นการประกันภัยที่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
    1. การประกันภัยทรัพย์สิน
    2. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
    3. การประกันภัยวิศวกรรม
    4. การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นการประกันภัยที่รวมกับประกันภัยประเภทอื่น ๆ เช่น อัคคีภัย รวมกับ โจรกรรม จึงทำให้การประกันภัยกลุ่มนี้ครอบคลุมกลุ่มลุกค้าได้หลากหลาย