ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

    กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance Policy) คือ การรับประกันภัยสินค้าที่จะขนส่งทางทะเลและขยายความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบกซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเล แต่ต้องมีการตกลงและระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

    การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลมีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศเพราะช่วยคุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศสามารถบริหารความเสี่ยงภัยของตนได้มากขึ้น

ความคุ้มครอง
   ภัยหรือสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบใหม่ (MAR Form) มีความคุ้มครอง / เงื่อนไข ให้เลือก 3 แบบ (แบบใดแบบหนึ่งตามที่ตกลงเอาประกันภัย)

    1. Institute Cargo Clause (C) หรือ ICC ( C )
    ไฟไหม้ ระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำ เรือหรือยานพาหนะทางบกชนหรือโดนกับวัตถุสิ่งอื่นใด การขนส่งลงจากเรือ ณ ท่าเรือหลบภัย ความ      เสียหายที่เกิดโดยส่วนรวม หรือสินค้าถูกโยนทะเล
    2. Institute Cargo Clause (B) หรือ ICC (B)
    คุ้มครองเหมือนกับ ICC (C) แต่ขยายความคุ้มครอง ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล น้ำทะเลหรือน้ำจากแม่น้ำลำคลองไหลเล็ดลอดเข้าระวางเรือหรือตู้ลำเลียงสินค้า สินค้าเสียหายสิ้นเชิงทั้งหีบห่อเนื่องจากตกน้ำ หรือตกหล่นในระหว่างขนขึ้น-ลงจากเรือ
    3. Institute Cargo Clause (A) หรือ ICC (A)
    คุ้มครองความเสียหายจากภัยหรือสาเหตุทุกชนิด (All Risks) เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นบางส่วนที่สำคัญ
    1. การรั่วไหล การสูญเสียน้ำหนัก การเสื่อมสภาพ การจัดหีบห่อไม่เหมาะสม ข้อเสียในตัวสินค้านั้นเองความล่าช้าในการขนส่ง
    2. สงครามทุกประเภท การปฏิวัติ การจลาจร การนัดหยุดงาน การปิดงาน-งดจ้าง การก่อการร้าย
    3. ประชาชนก่อความวุ่นวาย การจับกุม การยึดโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ การใช้อาวุธสงคราม
    4. การแผ่รังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์

การพิจาณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
    ยังไม่มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดเป็นทางการ แต่เบี้ยประกันภัยพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่นเรือเส้นทางขนส่งประเภทของสินค้าและการบรรจุหีบห่อเงื่อนไขความคุ้มครองที่ต้องการ